หน้าที่ของการคลัง

หน้าที่ของการคลัง

เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน รวมทั้งของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส รวมทั้งสามารถตรวจดูได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กึ่งกลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำเสนอแนะขอความเห็นเรื่องการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การจัดการเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งการพัสดุภัณฑ์ภาครัฐ การทำงานเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างพอเพียง และการเสนอข้อมูลในเชิงแนวนโยบายการเงินแก่ฝ่ายบริหาร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการเงินภาครัฐ การควบคุมดูแลแนวทางและมาตรฐานเงินเดือน ผลประโยชน์ และก็สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้ 1) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 2) ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 3) ควบคุมงบประมาณเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้ง 4) ช่วยเหลือหลักการของกระทรวงการคลังรวมทั้งรัฐบาล

การจัดนำเสนอโดย w88