คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเรียกชื่อย่อว่า กกต. เป็นองค์กรอิสระตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบทบาทหลักสำหรับในการควบคุมรวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาท้องถิ่น และก็ประธานท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ข้อบังคับให้ กกต. เป็นองค์กรอิสระโดยมีคณะกรรมการ ปริมาณ ๕ คน โดยการเลือกของวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่ง๗ ปี และก็ดำรงตำแหน่งได้เพียงแต่ครั้งเดียว โดยจะประกอบไปด้วย w88
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ๑ คน และกรรมการการออกเสียงอีก๔ คน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
๒. ออกประกาศ กำหนด ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓. มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การเลือกตั้ง
๔. ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
๕. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๖. สืบสวน สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๗. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
๘. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครหัวคะแนนและผู้เกี่ยวข้อง

๙. ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ
๑๐. กำหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
๑๒. วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคำนึงถึงความสุจริตเที่ยงธรรมความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง