กรมอุตุนิยมวิทยา

อุตุนิยมวิทยา เป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอากาศรวมทั้งปรากฎการณ์ของสภาพอากาศ ข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวม นำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตผู้คน ต่อคนภายในอาชีพต่างๆตัวอย่างเช่น ชาวไร่ชาวนา ชาวประมง วิศวกร นักบริหาร
ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งประยุกต์ใช้ในตรงและทางอ้อม

กรมอุตุนิยม เป็นหน่วยงานราชการปฏิบัติหน้าที่รวบรวมผลตรวจอากาศจากสถานีต่างๆจัดทำแผนที่อากาศ

การพยากรณ์อากาศ
 คือ การคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ในช่วงเวลาข้างหน้า

การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้
พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วันพยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป
กรมอุตุนิยมวิทยา

การพยากรณ์อากาศกับแผนที่อากาศ
สำหรับเพื่อการพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาใช้แผนที่อากาศประกอบการอธิบายหรือแสดงข้อมูล
แผนที่อากาศ เป็นสิ่ง ที่ แสดงลักษณะอากาศ ในเวลาขณะใดขณะหนึ่งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกด ดันอากาศ แนวปะทะ อากาศอุณหภูมิรูปแบบของก้อนเมฆ ปรากฎการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ หิมะ ฝนฟ้าคึกคะนอง ฟ้า แลบ ฯลฯ ซึ่งข้อ มูลนี้เอามาเขียนในรูปแบบของรูปรหัสรวมทั้งสัญลัษณ์

ตัวอย่างรหัสและก็เครื่องหมายในแผนที่อากาศ
เส้นไอโซบาร์หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีความกดดันอากาศเท่ากันนั่นเป็นบริเวณต่างๆที่อยู่บนเส้นเดียวกัน ในตอนที่มีการตรวจวัดลักษณะอากาศนั้น
H แทนหย่อมความกดดันอากาศสูง หรือรอบๆที่มีความกดดันอากาศสูง
L แทนหย่อมความกดดันอากาศตำ่ หรือรอบๆที่มีความกดดันอากาศต่ำ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง คลิกw88