กรมอนามัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ ที่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช๒๕๓๔ ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้
ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจสำหรับในการผลักดันให้ราษฎรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการช่วยสนับสนุนสุขภาพ การจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย และการจัดการอนามัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และการประเมินผลกระทบต่อร่างกาย เพื่อมุ่งเน้นให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมสำหรับในการเสริมสร้างสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือให้คนประเทศไทยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยถ้วนหน้า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการช่วยสนับสนุนสุขภาพแล้วก็การอนามัยสภาพแวดล้อมของประเทศ
เล่าเรียน ศึกษาค้นคว้า และก็ปรับปรุงองค์วิชาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีการบริการสนับสนุนสุขภาพการจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย แล้วก็การจัดการอนามัยสภาพแวดล้อม และการวัดผลกระทบต่อร่างกาย
ระบุแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรฐาน รวมทั้งระเบียบ และก็การยืนยันมาตรฐานการบริการผลักดันสุขภาพและก็การจัดการอนามัยสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงระบบและก็กลไกโครงข่ายสำหรับเพื่อการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ การกระทำสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาระบบให้คะแนนกระทบต่อร่างกายอีกทั้งในระดับประเทศ ระดับแคว้น ระดับโครงงานหรือกิจกรรม
ปรับปรุงระบบ กลไก และก็ปฏิบัติการโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข และก็ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวกับการช่วยสนับสนุนสุขภาพแล้วก็อนามัยสภาพแวดล้อม
ถ่ายทอด และก็ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระดับความสามารถ แล้วก็การมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการผลักดันสุขภาพ การจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย การอนามัยสภาพแวดล้อม แล้วก็การวัดผลกระทบต่อร่างกายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น พรรค โครงข่าย แล้วก็ชุมชน
ติดต่อประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และก็ติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น กลุ่ม โครงข่าย แล้วก็การติดต่อประสานงานระหว่างชาติ ในงานด้านการช่วยส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย การอนามัยสภาพแวดล้อม แล้วก็การวัดผลกระทบต่อร่างกาย
สร้างกระแสสังคม แล้วก็รณรงค์เผยแพร่องค์วิชาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีการสนับสนุนสุขภาพ การจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย การอนามัยสภาพแวดล้อม แล้วก็การวัดผลกระทบต่อร่างกายในสังคม
ดำเนินการอื่นใดจากที่ข้อบังคับกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือดังที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สนับสนุนการจัดทำโดย สล็อตออนไลน์ w88เว็บสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดและมั่นคงด้านการเงินมากที่สุดในไทย