กรมควบคุมโรคมีที่มาอย่างไร

ปฏิบัติหน้าที่ของกรมควบคุมโรคตามที่ได้กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนขั้นตอนการประสานความร่วมแรงร่วมมือกับเครือข่ายภายในรวมทั้งระหว่างประเทศในการผลิตและปรับปรุงผู้ชำนาญ องค์วิชาความรู้ ข่าวสาร เครื่องไม้เครื่องมือ ข้อบังคับการเฝ้าระวัง คุ้มครองปกป้อง ควบคุมโรค และก็ภัยสุขภาพ และการบริการเฉพาะ ที่ตามมาตรฐานสากล
2. ช่วยเหลือ สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ส่งเสริม รวมทั้งติดตามการบังคับใช้ข้อบังคับที่จำเป็นต่อการคุ้มครองประชาชนจากโรคและก็ภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อการจัดแจงสภาวะรุกรามและภัยสุขภาพใหม่ๆได้ทันเหตุการณ์
5. ปรับปรุงรวมทั้งประเมินประสิทธิภาพระบบ กลไกของโครงข่ายการปฏิบัติการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกัน ควบคุมโรครวมทั้งภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรคมีที่มาอย่างไร

กรมควบคุมโรคนั้น เดิมเป็นกองโรคติดต่อ สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ ต่อมาในปีพ.ศ. 2485 ได้มีประกาศราชกฤษฎีกาสถาปนา กรมสาธารณสุข ให้เป็น
กระทรวงสาธารณสุขมีกรมในสังกัดรวม 7 กรม ซึ่งมีกรมที่เกี่ยวข้องกับงานโรคติดต่อ 2 กรม คือ กรมการแพทย์
และกรมสาธารณสุข (ภายหลังเปลี่ยนเป็นกรมอนามัย) กรมการแพทย์จะรับผิดชอบกิจการของโรงพยาบาล
เช่น โรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง โรงพยาบาลโรคเรื้อนขอนแก่น โรงพยาบาลโรคเรื้อนเชียงใหม่
โรงพยาบาลโรคเรื้อนนครศรีธรรมราช นิคมโรคเรื้อนเชียงราย โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลวัณโรค
โรงพยาบาลบําราศนราดูร ส่วนงานควบคุมโรคอื่นๆ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคติดต่อ
กรมสาธารณสุข
ในปีพ.ศ.2495 ได้เปลี่ยนชื่อ กรมสาธารณสุขเป็นกรมอนามัย และโอนกิจการของโรงพยาบาลเฉพาะ
โรคในสังกัดกรมอนามัย และยกฐานะหน่วยงานเฉพาะโรคให้เป็นกอง คือ กองควบคุมวัณโรค กองควบคุมโรค
เรื้อน ปรับปรุงขยายงานควบคุมไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง เป็นกองควบคุมมาลาเรียและโรคเท้าช้าง รวมงาน
ควบคุมคุดทะราดกับกามโรคตั้งเป็นกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด
ในปีพ.ศ.2515 ได้มีการรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัย เข้าด้วยกันเป็นกรมการแพทย์และอนามัย
งานควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดจึงขึ้นกับกรมการแพทย์และอนามัย
ในปีพ.ศ.2517 ได้มีการแยกกรมการแพทย์และกรมอนามัยออกจากกัน ในครั้งนั้นได้มีการรวม
หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2517

สนับสนุนการจัดทำโดย เว็บพนันออนไลน์ w88เว็บพนันที่ดีที่สุดและมั่นคงด้านการเงินมากที่สุด