กรมการกงสุล

กรมการกงสุล

หลายคนคงสงสัยใช่มั้ยละคะว่ากรมการกงสุลนั้นคืออะไร หลายคนอาจจะยังงงไม่เข้าใจ เรามารู้จักประวัติความเป็นมาว่าทำไมถึงตั้งกรมการกงสุลขึ้นมา นโยบายคืออะไร และใครเป็นคนก่อตั้งของกรมการกงสุล ไปดูกันดีกว่าค่ะ

ความเป็นมาของกรมการกงสุลนะคะก็เกิดมาจากการค้าขายของคนในยุคสมัยก่อนมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นกิจการค้าขายทางด้านต่างประเทศซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 โดยทรงให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศคนแรก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2418-2428 400 ปีต่อมาก็จัดรูปแบบของจคุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา ทุกอย่างจะรับผิดชอบอยู่ในของคลัง จะมีกรมท่าคอยดูแลรับผิดชอบ แต่หากจะพิจารณาจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่นั้น กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เมื่อมีการแยกกรมพระคลังมหาสมบัติออกจากกรมท่าซึ่งถือเป็นการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศด้วย โดยให้เสนาบดีกรมท่าเป็นเสนาบดีต่างประเทศ 

ภายหลังจากที่สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศให้ทันสมัยขึ้น โดยกองการกงสุลได้เป็นหนึ่งหน่วยงาน ต่อมาพ.ศ. 2435 มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ สถานะของกรมการกงสุลได้ถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงแค่กอง ๆ หนึ่งในกรมการเมือง  พ.ศ. 2475 -2535 ยังไม่ได้รับความสำคัญกลับคืนมาให้เทียบเท่ากับงานด้านอื่น ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ขาดเอกภา พและความชัดเจน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง w88 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อันนับเป็นการให้ความสำคัญกับงานกิจการกงสุลอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมานะคะก็จะเป็นนโยบายของกรมการกงสุลนะคะกล่าวไว้ว่า “ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้การต่างประเทศเป็นการต่างประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมภายในประเทศอีกทางหนึ่ง”